Privātuma politika

1.Vispārīgie noteikumi
1.1 SIA “SushiTEV ir apņēmies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu.
Veltām visas pūles, lai mūsu veiktā personas apstrāde atbilstu 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aisardzības regula).
1.2 Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “SushiTEV”, juridiskās personas kods 44103145542, adrese: Murjāņu 52-35, Rīga, LV-1064, e-pasts: info@sushitev.lv
1.3 Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādiem nolūkiem un kā vācam Jūsu datus, kā arī to, kā tos izmantosim.
1.4 Privātuma politikā tiek apskatītas šādas tēmas :
1.4.1 – kādiem nolūkiem izmantojam Jūsu personas datus;
1.4.2 – kas ir personas dati, un kā mēs tos apstrādājam;
1.4.3 – personas datu apstrādes nolūks;
1.4.4 – personas datu apstrādes likumīgums;
1.4.5 – īpašu kategoriju personas datu apstrāde;
1.4.6 – mārketinga paziņojumi;
1.4.7 – kādus personas datus atklājam trešajām personām;
1.4.8 – cik ilgi glabājam Jūsu personas datus;
1.4.9 – datu drošība;
1.4.10-Jūsu tiesības;
1.4.11- kā ar mums sazināties;
1.5 Pirmo reizi apmeklējot mūsu interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka piekrītat tam,ka tiks izmantotas sīkdatnes saskaņā ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem nosacījumiem.
1.6 Jebkādu jautājumu gadījumā par mūsu piemērojamiem personas datu un privātuma aizsardzības noteikumiem rakstiet mums uz e-pastu : info@sushitev.lv

2.KĀ IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS
Jūsu personas datus izmantojam dažādiem nolūkiem- tas ir atkarīgs no informācijas rakstura un no tā, kādus mūsu pakalpojumus izmantojat. Tālāk sniegtajās tabulās detalizēti aprakstīta to izmantošana, apskatot un pamatajot mūsu veicamās datu apstrādes darbības.
Kā izmantojam datus? Nolūki,kāpēc tos izmantojam?
2.1 Jūsu vārds,uzvārds,maksātāja adrese,piegādes adrese un kontaktinformācija
Pasūtījuma iesniegšanas brīdī,zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru,kad pasūtāt preci un ievadāt savus datus,taču neveicat apmaksu.
Tas nepieciešams noslēgtā līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru saziņai ar Jums un lai palīdzētu pabeigt iesākto apmaksas procesu, kā arī sniegt konsultācijas par radušajiem jautājumiem.Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu šādai Jūsu datu izmantošanai,rakstot uz e: info@sushitev.lv vai sarunas laikā ar mūsu darbinieku.
Piegādājot Jūsu pasūtītās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi.
Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums būtu sarežģīti nosūtīt Jums pasūtījumu, ja Jūs nenorādītu savu vārdu,uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.
Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem uz e-pastu, ar SMS, Facebook un Gmail platformās.
Šo darbību mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu rīcībā vienmēr būtu jaunākā informācija. Šo informāciju sūtām tikai ar Jūsu piekrišanu. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu šādai Jūsu datu izmantošanai, rakstot uz e-pastu: info@sushitev.lv.
Jūsu datus šim nolūkam glabāsim ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no komunikācijas ar Jums beigām.

3. Kas ir personas dati, un kā mēs tos apstrādājam
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (turpmāk – Regula) personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.
Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
Mūsu nodoms ir sniegt Jums maksimālu informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

4. Personas datu apstrādes nolūks
Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:
Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu līgumu un noslēgtu to; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; savu pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai, klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei.
Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.
Videonovērošana. Drošības un uzraudzības nodrošināšanai mūsu telpās un teritorijā, kā arī mūsu un mūsu klientu īpašuma un veselības aizsardzības nolūkos tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 60 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.
Citi gadījumi. Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot klientu pirms šos datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.
Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

5. Personas datu apstrādes likumīgums

SUSHITEV veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:
– apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
– apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja klienta kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
– klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
– apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

6. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
Mēs kā datu pārzinis neapstrādājam savu klientu īpašo kategoriju datus. Vienīgais izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vitālas intereses (piemēram, sakarā ar klienta pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, un tamlīdzīgās ārkārtas situācijās).

7. Mārketinga paziņojumi
Komerciālus paziņojumus par www.sushitev.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un cita veida paziņojumus un atgādinājumu mēs saviem klientiem sūtam tikai un vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti, vai tam ir saņemta klienta nepārprotama piekrišana.
Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi info@sushitev.lv, vai piezvanot uz tālruni 29 000 800

8. Kādus personas datus atklājam trešajām personām
Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju, veicam telefonsarunu ierakstus mūsu zvanu centrā; trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti.
SUSHITEV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību neveic datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm.
Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.). Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties pret klientu tiesā par parāda piedziņu, u.tml.)

9. Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus
Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:
– ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);
– datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;
– ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.
Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

10. Datu drošība
Mēs zinām, ka Jūs personas datus sniedzat labticīgi un rēķināties, ka tie tiks uzraudzīti. Tādēļ mēs Jūsu personas datu drošību uztveram ar lielu atbildības sajūtu. Mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

11. Jūsu tiesības
Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.
Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.
Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:
– dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
– Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
– ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
– Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;
– ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
– lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;
– ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.
Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:
– ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;
– ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
– mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
– Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.
Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu patstāvīgajai dzīvesvietai.

12. Kā ar mums sazināties
Jūs varat ar mums sazināties:
– rakstiski, sūtot korespondenci uz SUSHITEV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību juridisko adresi Murjāņu ielā 52-35; Rīgā;
– elektroniski, izmantojot e-pasta adresi info@sushitev.lv

Rīgā 2020. gada 21. Maijs.